Umorzone postępowanie

W sobotnim wydadniu „Bliżej Ciebie” – Tygodnika Regionalnego Expressu Ilustrowanego – ukazało się następujące ogłoszenie:

Postanowienie z dnia 30.11.2006 roku o umorzeniu śledztwa w sprawie Ds. 1053/06 nielegalnego podłączenia oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim oraz pobierania energii elektrycznej bez jej opomiarowania na szkodę Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki, tj. o czyn z art. 278 § 5 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego. (Sąd Rejonowy Sąd Grodzki dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIX Wydział Grodzki, sygn. akt XIX K 326/09).

Uzasadnienie

W dniu 7.06.2006 r. do Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Zgierzu wpłynęło zawiadomienie Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki Jacka Lipińskiego o popełnionym na szkodę gminy Aleksandrów Łódzki przestępstwie. Z zawiadomienia wynika, że Urząd Gminy uzyskał potwierdzoną przez Łódzki Zakład Energetyczny informację, że oświetlenie kościoła św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim oraz całej posesji będącej w posiadaniu parafii podłączone jest do oświetlenia ulicznego opłacanego z budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki. Jak dalej wynika z zawiadomień, brak jest w Urzędzie Gminy, jak i w Zakładzie Energetycznym jakiejkolwiek dokumentacji, z której wynikałoby, że wyrażono zgodę na taki sposób podłączenia i pobór energii. Zaistniałą sytuację określono jako kradzież energii. W powyższej sprawie w dniu 5.07.2006 r. wszczęto dochodzenie o czyn z art. 278 § 5 kk. W toku prowadzonego postępowania wykonano szereg czynności procesowych i poza procesowych zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. Postępowanie nie dało podstaw do przyjęcia, iż podłączenie nie zaewidencjonowanego przyłącza nastąpiło celem nielegalnego poboru energii. Podnieść należy, iż na terenie gminy nie był to jedyny przypadek podłączenia obiektów użyteczności publicznej do instalacji oświetlenia ulicznego. Stan taki dotyczył także innych obiektów, np. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Waryńskiego i był znany kierownictwu urzędu. Podnieść należy, iż argumenty przedstawione przez proboszcza parafii Norberta Ruckiego, dotyczące okoliczności podłączenia oświetlenia, jak również zeznania innych osób, uprawdopodabniają fakt, iż oświetlenie to podłączone zostało i funkcjonowało za przyzwoleniem organów gminy. Nie bez znaczenia dla oceny zdarzenia pozostaje fakt, iż sprawy tego typu mogą być dochodzone na drodze cywilnoprawnej. Prowadzone postępowanie nie pozwoliło na ustalenie osób dokonujących podłączenia, jak również osób wydających takie dyspozycje. Podłączenie służyło jednakże oświetleniu tylko terenu zewnętrznego, nie było wykorzystywane dla celów gospodarczych parafii, w związku z czym brak podstaw do przyjęcia, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z kradzieżą energii elektrycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało postąpić jak na wstępie.

[2009] AleMiasto.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: