Cmentarne opłaty – biznes czy bezprawie?

Czy administracja cmentarza może pobierać opłaty za dzierżawę grobów rodzinnych murowanych po upływie 20 lat? Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie daje takiej możliwości.

Docierają do nas jednak informacje, że takie opłaty nagminnie pobierane są w Wolbromiu. W związku z tym jeden z mieszkańców tego miasta (nazwisko znane redakcji) skierował do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu zawiadomienie o stosowaniu tego rodzaju praktyk przez administrację cmentarza. Podobne opłaty, choć inaczej zdefiniowane, pobierane są przez administrację cmentarza w Olkuszu i to na wiele większą skalę.

Jak tłumaczy prawnik Stanisław Proszak, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Po tym czasie ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. Jednakże powyższe unormowanie nie ma zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Opłata za grób murowany pobierana jest przy pierwszym pochówku i nie można pobierać jej tytułem dzierżawy na kolejne 20 lat. Przy czym za grób murowany należy rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, a nad trumną założone zostało sklepienie.

Mieszkaniec Wolbromia w zawiadomieniu do prokuratury opisuje przypadek, w którym administrator cmentarza w Wolbromiu zażądał od rodziny osoby zmarłej, pochowanej w od dawna istniejącym rodzinnym grobie murowanym, kwotę 500 zł tytułem dzierżawy miejsca grzebalnego na 20 lat jak za grób ziemny. W wyniku tego rodzina wniosła tę opłatę na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny w Wolbromiu, w której proboszczem jest ks. Zbigniew Luty, za co otrzymała potwierdzenie zapłaty. Zdaniem mieszkańca Wolbromia przypadek ten nie jest odosobniony lecz jest to działanie nagminne.

Na cmentarzu parafialnym w Olkuszu sprawa opłat za grób murowany wygląda podobnie, czemu sprzeciwiają się niektórzy mieszkańcy, a zwłaszcza kamieniarze, którym rygorystyczne pobieranie tych opłat utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej (bez wniesienia opłaty przez dysponenta grobu nie mogą rozpocząć robót). Opłatę wnosi się tam jednak nie na 20 lecz na 30 lat w kwocie 948 zł. Po upływie tego okresu opłatę ponawia się na kolejne 30 lat. Mało tego, jeśli wykonywane są prace przy grobie (np. budowa pomnika) to dysponent grobu, aby uzyskać na nie pozwolenie, musi uiścić opłatę do kolejnych pełnych 30 lat. Przykładowo, jeśli wymiana pomnika następuje po 25 latach od dokonania opłaty, wówczas dysponent grobu musi zapłacić za kolejne 25 lat (30 lat minus 5 lat, które pozostało do końca okresu za który została dokonana opłata).

Administrator cmentarza w Olkuszu Liliana Urban jest jednak zdania, iż pobierane przez nią opłaty są zgodne z prawem, bowiem sprawa grobów rodzinnych murowanych nie jest uregulowana w przepisach. Dlatego – tłumaczy – zawiera umowy cywilno-prawne z dysponentami grobów na okres 30 lat.

Czy jednak stosowanie umów cywilno-prawnych w takich przypadkach nie oznacza obchodzenia prawa? O opinię w tej sprawie zwróciliśmy się do kancelarii prawnej.

Co ciekawe w wydanej w 2009 r. przez Kurię Diecezjalną w Sosnowcu broszurze „Informacje i regulaminy dotyczące cmentarzy wyznaniowych”, którą rozesłano po parafiach, wytłuszczoną czcionką wyróżniono tekst: „Zarządca cmentarza nie ma prawa do pobierania kolejnej opłaty (prolongaty) w przypadku grobu murowanego po upływie 20 lat od pochówku”.

Mieszkaniec zawiadamiający prokuraturę podkreśla, iż pobieranie opłat za dzierżawę grobów rodzinnych murowanych na kolejne 20 lat jest sprzeczne z prawem i powinno być ścigane z art. 286 par.1 k.k., za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy prokurator podzieli zdanie mieszkańca? Będziemy śledzić bieg wydarzeń.

[2013.07.14] WiadomosciOlkuskie.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: