Archive for the x. Marek Humeniuk Category

FiM – Pleban do kwadratu

Posted in x. Marek Humeniuk with tags , on 2014.04.26 by x. Victor

Czy dobrze Czy dobrze sytuowany sytuowany kawaler może kawaler może zrozumieć zrozumieć biedną biedną wielodzietną wielodzietną rodzinę? Jeśli rodzinę? Jeśli nawet, to tylko nawet, to tylko na krótko… Czytaj dalej