Archive for the x. Dionizy Lewandowski Category

FiM – Ksiądz daje za 10 procent

Posted in x. Dionizy Lewandowski with tags , on 2013.04.05 by x. Victor

Ktoś przysłał nam dwa ciekawe dokumenty. Jak się wnet okaże – znalezione na ulicy. Spełniają wszelkie wymogi formalne: są elegancko wydrukowane na komputerze, opatrzone pieczęciami (nagłówkową oraz imienną) tudzież czytelnym podpisem potwierdzającym otrzymanie darowizny. Czytaj dalej